Skip to content

嘉廬婚禮

[婚攝] 婚禮紀錄|淡水將捷金鬱金香酒店|淡水嘉廬|婚攝推薦|婚攝小亮 Oscar & Tina (搶先版)

[婚攝] 婚禮紀錄|淡水將捷金鬱金香酒店|淡水嘉廬|婚攝推薦|婚攝小亮 Oscan & Tina (搶先版) +地點 : 證婚午宴 : 台北淡水嘉廬 +婚攝 : 小亮 (婚攝小亮 LIANG Photography) +團隊 : EASTERN WEDDING 名玨 湘芸 +主持 : 婚天囍地 敏柔 +布置 : 暖日子
[婚攝] 婚禮紀錄|淡水將捷金鬱金香酒店|淡水嘉廬|婚攝推薦|婚攝小亮 Oscar & Tina (搶先版)